ડ્રાઈવરો અને પોશાક પહેરે

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search

હિલ ક્લાઇમ્બ રેસિંગ 2 માં, તમે તમારા ડ્રાઇવર માટે વિવિધ સ્કિન્સ પસંદ કરવા માટે સક્ષમ છો. સ્કિન્સ હેડવેર, હેડ્સ, બ bodiesડીઝ, પગ અને એસેસરીઝ સહિતના વ્યક્તિગત ભાગોમાં વિભાજિત થાય છે. તમે તમારા ડ્રાઇવરના દરેક ભાગને વ્યક્તિગત રૂપે તેને સંપૂર્ણ વૈવિધ્યપૂર્ણ બનાવી શકો છો. સ્કિન્સ છાતી ખોલીને, જાહેર કાર્યક્રમોથી જીતીને, ઉજવણીની રજા માટે આપવામાં આવે છે, સ્ટોરમાંથી અથવા ફ્લેશ વેચાણમાં બંડલ્સ ખરીદીને મેળવી શકાય છે. તમે નીચે કોષ્ટકમાં બધી સ્કિન્સ જોઈ શકો છો. ઉપરાંત તમે જોઈ શકો છો કે તેઓના નામ છે અને તેઓ શું પહેરે છે અને તમે તેમને કેવી રીતે મેળવી શકો છો.

Driver Name Skin Rarity Obtain possibilities Parts
Casual
Casual-driver.jpg
Uncommon (Black) Free once installed game! (Owned by default) Cap, Body, Legs
Classic
Classic-driver.jpg
Uncommon (Black) Free once installed game! (Owned by default) Cap, Head, Body, Legs
Hoodie
Hoodie-driver.jpg
Uncommon (Black) Free once installed game! (Owned by default) Head, Body, Legs


Alice
Alice-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Head, Body
Candy
Candy-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Glasses, Head, Body, Legs
Carrie
Carrie-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Caveman
Caveman-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Cap, Head, Body, Legs
Farmer
Farmer-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Firefighter
Firefighter-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Gothic
Gothic-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Hipster
Hipster-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Cap, Head, Body, Legs
Miner
Miner-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Helmet, Body, Legs
Pajamas
Pajamas-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Steve
Steve-driver.jpg
Common (Grey) Can be obtained in chests Hat, Head, Body
Alpine
Alpine-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Bus Driver
Bus Driver-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Season Reward of "The Meltapocalypse" Trophy Road (Premium-Pass required)

Last date of occurence: 31/03/2020

Cap, Head, Body, Legs
Cat
Cat-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Cap, Head, Body, Legs
Champ
Champ-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Dune Buggy (Champ & Racebuggy) Special offer

Last date: 26.4.2019

Helmet, Head, Body, Legs, Trophy
Clown
Clown-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Cowboy
Cowboy-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Cowboy Special Offer

Last date of occurence: 25/05/2019

Hat, Head, Body, Legs, Lasso
Dave
Dave-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Sunken ship Special Offer

Last date of occurence: 15/03/2019

Public Event: Hydrolocked

Hat, Head, Body, Legs
Downhill
Downhill-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Fingersoft
Fingersoft-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Cap, Head, Body
Handyman
Handyman-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Mr. Bunny
Mr. Bunny-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Easter Event Reward

Easter Special Offer

Hood, Head, Body, Legs, Carrot
Mrs. Bunny
Mrs. Bunny-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Easter Event Reward

Easter Special Offer

Bunny Ears, Head, Body, Legs
Naked
Naked-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Body, Legs
Pigsy
Pigsy-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Formula (Dragon) Special Offer

Last date of occurence: 05/02/2019

Hat, Head, Body, Legs, Scepter
Prisoner
Prisoner-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
Punk
Punk-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Head, Body, Legs
Rudolph
Rudolph-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Christmas Special Offer

Last date of occurence: 24/12/2018

Hood, Head, Body, Legs, Tankard
Verne
Verne-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

Superbike (Steampunk) Bundle from Shop

Glasses, Head, Body, Legs
Viking
Viking-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests Helmet, Head, Body, Legs
Zombie
Zombie-driver.jpg
Rare (Orange) Can be obtained in chests

haloween event

Helmet, Head, Body, Legs
Biff
Biff-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Back to School Special offer

Head, Body, Legs, Rugby Ball
Biker Girl
Biker Girl-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Season Reward of "Clair De June" Trophy Road (Premium-Pass required)

Last date of occurence: 30/06/2020

Cap, Head, Body, Legs
Dakota
Dakota-driver.jpg
Epic (Purple) Last date: Special offer on the 10/4/2020

Can be obtained in chests

Cap, Head, Body, Legs, Steering Wheel
Dinner Suit
Dinner Suit-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Hat, Head, Body, Legs
DJ Bill
DJ Bill-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Cap, Head, Body, Legs
Geisha
Geisha-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Head, Body, Legs
Gretel
Gretel-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Octoberfest Special offer

Head, Body, Legs
Grill Bill
Grill Bill-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Cap & Sunglasses, Head, Body, Legs, Spatula
Hansel
Hansel-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Octoberfest Special offer

Hat, Head, Body, Legs
Inuit
Inuit-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Head, Body, Legs
Kleopatra
Kleopatra-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Crown, Head, Body, Legs, Scepter
Leprechaun
Leprechaun-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Special Offer - Happy St. Patrick's Day Last date of occurence: 17.3.2020

Hat, Head, Body, Legs
Lifeguard Girl
Lifeguatd Girl-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Head, Body, Legs
Lifeguard Guy
Lifeguard Guy.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Head, Body, Legs, Rescue Board
Mackie
Mackie-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Mackie Special Offer

Last date of occurence: 05/08/2019

Helmet, Head, Body, Legs, Bat
Nerdgirl
Nerdgirl-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Headset, Head with Glasses, Body, Legs
Nikita
Nikita-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Superbike (Falcon) Bundle

Helmet, Head, Body, Legs
Quaterback
Quarterback.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Quarterback Special Offer

Helmet, Head, Body, Legs
Referee
Referee-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Soccer Run Event

Microphone, Head, Body, Legs, Red Card
Soccer
Soccer-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

Long Kick Event

Head, Body, Legs
The Duke
The Duke-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests

The Duke Special Offer

Last date of occurence: 13/09/2019

Season Reward of "Is it Spring Yet?" Trophy Road (Premium-Pass required)

Last date of occurence: 31/03/2020

Crown, Head, Body, Legs, Scepter
Vampiress
Vampiress.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests Veil, Head, Body, legs
Winter
Winter-driver.jpg
Epic (Purple) Can be obtained in chests. Hat, Head with sunglasses, Body, Legs
54n74
54N74-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chest.

Season Reward of "Merry Driftmas" Trophy Road (Premium-Pass required)

Last date of occurence: 31/03/2020

Hat, Head, Body, Legs, Beard
8-Bit Bill
8-bit Bill-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Season Reward of "Motor May-Hem" Trophy Road (Premium-Pass required)

Hat, Head, Body, Legs
Alien
Alien-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Moon Tricks Event Where's The Cheese? Event Moons of Madness Event Date of last occurence: 01/06/2020

Head, Body, Legs
Biker
Biker-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Chopper (Freerider) Bundle from Shop

Helmet, Head with Sunglasses, Body, Legs
Bill Newton
Bill Newton-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Classic Event

Cap, Head, Body, Legs
Billy Bob
Billy Bob-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Tractor Bundle from Shop

Trophy road February 2020

Headscarf, Head, Body, Legs
Bling
Bling-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Pimped Out Bundle from Shop

Cap, Head, Body, Legs
Bobsledder
Bobsledder-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Snowmobile Bundle from Shop

Downhill Race Event

Helmet, Body, Legs
Calavera Girl
Calavera Girl-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Rally Car (Zombie) bundle during Halloween

Head, Body, Legs
Calavera Man
Calavera Man-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Rally Car (Zombie) bundle during Halloween

Hat, Head, Body, Legs
Chinese New Year
Chinese New Year-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Chinese New Year Event reward

Offer during Chinese New Year

Hat, Head, Body, Legs
Drafted
Drafted-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Tank Bundle from Shop

Helmet, Head, Body, Legs, Millitary Bag
Elf
Elf-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Christmas Event.

Hat, Head, Body, Legs
Formula
Formula-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Formula (Race) Bundle from Shop

Helmet, Body, Legs
Frank
Frank-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Rally Car (Frank) Bundle during Halloween

Head (Top), Head (Bottom), Body, Legs, Jaw
Gaz'khan
Gaz'khan-driver.jpg
Legendary (blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Get Up to Get Down Event

Mask with Hat, Head, Body, Legs, Scepter
Jack
Jack-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from a flash sale during Halloween 2019.

Can be obtained from champion and legendary chest.

Pumpkin Head (Top), Head, Body, Legs, Stale
K. Might
K. Might-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests

Supercar Bundle from Shop

Sunglasses, Head, Body, Legs
M.I.T.C.H
M.I.T.C.H.-driver.jpg
Legendary (Blue) Flash sale special offer.

Can be obtained from champion and legendary chest.

Mask, Head, Body, Legs, Spanner
Maiden
Maiden.png
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Free offer on December 6th each year (Finland's Independence Day)

Head, Body, Legs
Mellow
Mellow-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Bus (Back to School) Bundle from Shop

Cap & Headset, Head, Body, Legs, Sandwich
Ninja
Ninja-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Ninja Bundle from Shop

Wheelie Event.

Head, Body, Legs, Sword
Officer
Officer-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Chopper (Ghostrider) Special Offer

Last date of occurence: 13/05/2019

Helmet & Glasses & Microphone, Head, Body, Legs, Truncheon
Old Bard
Old Bard-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests. Hat, Head, Body, Legs, ???
Pirate
Pirate-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Pirate Bundle from Shop.

Hat, Head, Body, Legs, Sword
Police
Police-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Chopper (Ghostrider) Special Offer

Last date of occurence: 13/05/2019

Body, Legs
Raccoon
Racoon.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests. Helmet, Legs
Racing
Racing.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Sports Car (Race) Bundle from Shop

„Track Day“ and „Turbo Turkey“ Event Reward.

Helmet, Head, Body, Legs
Rocker
Rocker-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests

Hill Climber Mk. 2 (Rocker) Bundle from Shop

Hat, Head, Body, Legs, Stale
Santa
Santa-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Christmas Event during Christmas.

Hat, Head, Body, Legs
Shoe
Shoe-driver.jpg
Legendary (Blue) Special offer

Can be obtained from champion and legendary chest.

Head, Body, Legs, Guitar
Skeleton
Skeleton-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Event reward during Halloween

Angry Bill Event.

Head, Body, Legs
Snow Queen
Snow Queen-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Event reward around Christmas time.

Trophy Road December 2019.

Crown, Head, Body, Legs, Cloak
Soldier
Soldier-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Tanks for Nothing Event Reward.

Cap, Head, Body, Legs
Space Suit
Space Suit-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Moon Jump Event reward.

Helmet, Body, Legs
Stuntman
Stuntman-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Racing Truck (Jet Engine) bundle from Shop.

Public Event reward.

Helmet, Head, Body, Legs, Cloak
Sunburnt
Sunburnt-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Dune Buggy Bundle from Shop.

Helmet, Head, Body, Legs
Survivor
Survivor-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Monster Truck (Survivor) Bundle from Shop.

Glasses, Head, Body, Legs
Towel
Towel-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Free offer on December 6th each year (Finland's Independence Day)

Free offer on June 21st (Juhannus Day)

Head, Body, Legs, Towel
USA
USA-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Monster Truck (USA) Bundle from Shop.

Hat, Head, Body, Legs, USA Flag
Vampire
Vampire-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Halloween Special Offer.

Public event reward during Halloween.

Head, Body, Legs, Cloak
Yeti
Yeti-driver.jpg
Legendary (Blue) Can be obtained from champion and legendary chests.

Christmas Event.

Uphill Endurance Event.

Crown, Head, Body, Legs
Beta Test Dummy
Beta Test Dummy-driver.jpg
Special (Glowing Blue) Hidden and offered to Beta Testers! Head (Top), Head (Bottom), Body, Legs
Mr. V.I.P.
Mr. V.I.P.-driver.jpg
Special (Glowing Blue) Available during VIP Subscription! Helmet, Head, Body, Legs, VIP Flag
Pit Crew
Pit Crew-driver.jpg
Special (Glowing Blue) Hidden and given out by Fingersoft Glasses & Headset, Head, Body, Legs