પ્રણાલીની જરૂરિયાતો

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search

Hill Climb Racing 2 માટે નીચેની ઓછામાં ઓછી અને ભલામણ કરેલ 'સિસ્ટમ આવશ્યકતાઓ' 'છે. જ્યારે આ આવશ્યકતાઓ કોઈ બાંયધરીકૃત કાર્યકારી ગોઠવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી, લઘુત્તમ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવાથી ઓછામાં ઓછું પ્રક્ષેપણ-સક્ષમ વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ.

ભલામણ કરેલ આવશ્યકતાઓ[edit | edit source]

iOS OS
iOS 9.0 or later
Architecture  iPhone, iPad and iPod touch
Android OS
Android v4.2 or later
Architecture  All Android compatible devices

Minimum requirements[edit | edit source]

iOS
OS iOS 9.0 or later
Architecture  iPhone, iPad and iPod touch
Android
OS Android v4.2 or later
Architecture  All Android compatible devices

આ પણ જુઓ[edit | edit source]