વાહન પેઇન્ટ્સ

From Hill Climb Racing 2 Wiki
Jump to: navigation, search

હિલ ક્લાઇમ્બ રેસિંગ 2 માં, તમને ઘણાં પેઇન્ટ અને વ્હીલ્સથી તમારા વાહનોનો દેખાવ બદલવાની તક મળશે. આને જુદી જુદી રીતે છુપાવી શકાય છે, જેમ કે તેમને છાતીમાંથી કમાવવા અથવા દુકાનમાંથી realફર ખરીદવાની રીઅલ-વર્લ્ડ ચલણ અથવા ચલણ કે જે તમે રમતમાં કમાય છે. પેઇન્ટ્સ અને વ્હીલ્સને વિશિષ્ટતાના વિવિધ સ્તરો પર સોંપવામાં આવે છે જેમાં સામાન્ય, વિરલ, એપિક અને લિજેન્ડરી છે, જે બધા તેમના અનુરૂપ પૃષ્ઠભૂમિ રંગો દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે: કાળો (મૂળભૂત રીતે માલિકીનો), ચાંદી, સોનું, જાંબુડિયા અને વાદળી. લિજેન્ડરી પેઇન્ટ્સને શોપ બંડલ્સથી અથવા લિજેન્ડરી ચેસ્ટમાં ખરીદીને મેળવી શકાય છે (તમે તેને [[[સ્ટોર | શોપ]] માં ખરીદી શકો છો]) અથવા તેમને જાહેર કાર્યક્રમો).

તમારી વાહન પસંદગી સ્ક્રીનની ઉપર જમણી બાજુએ 'લૂક્સ' બટનને ટેપ કરીને કસ્ટમાઇઝેશન સ્ક્રીનને .ક્સેસ કરી શકાય છે.

નોંધ લો કે કેટલાક વાહનોમાં તેમના વ્હીલ્સ અલગથી બદલાતા નથી, જેમ કે ટ્રેક્ટર, ટાંકી, સ્નોમોબાઇલ, સુપરબાઇક અને મોનોહિલ. ડ્યુન બગી અને ચોપર અનન્ય છે કારણ કે ફક્ત તેમના પાછળના વ્હીલ્સ બદલી શકાય છે.

નોંધ: સુપરબાઇક અને મૂનલેન્ડર પર તમે વ્હીલ્સ બદલી શકતા નથી! પૈડાં પેઇન્ટ સાથે શામેલ છે!


Hill Climber[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to obtain
Red
Jeep red.png
Default (black) Owned by default
Yellow golden
Jeep blue and yellow.png
Default (black) Owned by default
Blue
Jeep dark blue.png
Default (black) Owned by default
Green
Jeep lime green.png
Default (black) Owned by default
Red Flag
Jeep red GP. png.png
Common (silver) Chests
Flames
Jeep flames.png
Common (silver) Chests
Graffiti
Jeep patern.png
Common (silver) Chests
Hue
Jeep orange.png
Common (silver) Chests
Blue Lime
Jeep light blue.png
Common (silver) Chests
Violet
Jeep purple.png
Common (silver) Chests
Glass Buffer
Jeep metal.png
Common (silver) Chests
Green Flag
Jeep green.jpg
Rare (gold) Chests
Classic
Jeep hcr1 red.png
Rare (gold) Chests

Classic Event

Time Attack Event

Blue Flames
Jeep blue flame.png
Rare (gold) Chests
Orange race
Jeep orange bill 5.png
Rare (gold) Chests
Red race
Jeep red bill 5.png
Rare (gold) Chests
Rainbow
Jeep bubbles.jpg
Rare (gold) Chests
Starter
Jeep new buy.png
Legendary (blue) Starter Pack bundle in Shop after recently installing Hill Climb Racing 2
Halloween
Jeep Halloween.jpg
Legendary (blue) Reward (see Detail 1) during Halloween Event
Pixel
8-bit Hill Climber.jpg
Legendary (blue) Motor-mayhem 50000 premium reward
VIP
Jeep vip.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Scooter[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Green
Scooter green.png
Default (black) Owned by default
Blue
Scooter dark blue.png
Default (black) Owned by default
gold
Scooter red.png
Default (black) Owned by default
Yellow White
Scooter yellow white.png
Default (black) Owned by default
Blue White
Scooter light blue.png
Common (silver) Chests
Pink White
Scooter pink.png
Common (silver) Chests
Black
Scooter black .png
Rare (gold) Chests
Old
Scooter black brown.png
Epic (purple) Chests
Cobwebs
Scooter Halloween.jpg
Legendary (blue) Reward (See Detail 1) during Halloween Event
VIP
Scooter vip.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Bus[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Blue
Bus Blue.png
Default (black) Owned by default
Trick
Bus Green.png
Common (silver) Chests
Syrup
Bus Green and yellow.png
Common (silver) Chests
Custom
20200123 185153.jpg
Rare (gold) Chests
Graffiti
Bus Graffi.png
Rare (gold) Chests
London
Bus UK.png
Rare (gold) Chests
Flag
Flag bus paint.png
Legendary (blue) (Unknown)
Sauna
Bus Wooden.jpg
Legendary (blue) Free offer during Finland’s anniversary (every year)
School Bus
Paint school bus.png
Legendary (blue) School Bus bundle from Shop

Back to School Event

Back to School Flash Sales : 24/08/2019

Luck
Paint bus black and red.png
Legendary (blue) (Unknown)
Sleek
Paint bus sleek.png
Legendary (blue) Season Reward of "The Meltapocalypse" Trophy Road (Premium-Pass required)

Last date of occurence: 31/03/2020

Jack O Lantern
Bus Purple Halloween.jpg
Legendary (blue) Reward (See Detail 1) during Halloween Event
VIP
Bus VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Hill Climber Mk2[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Red
Super Jeep red.png
Default (black) Owned by default
Blue
Super Jeep blue.png
Default (black) Owned by default
Green
Super Jeep green.png
Default (black) Owned by default
Tangram
Super Jeep blue green yellow.png
Common (silver) Chests
Indigo
Super Jeep pink.png
Common (silver) Chests
Yellow
Super Jeep yellow.png
Common (silver) Chests
Blue Yellow
Super Jeep Green and Aqua.png
Common (silver) Chests
Red Blue
Super Jeep pink purple.png
Common (silver) Chests
Brown Carmo
Super Jeep camo brown.png
Rare (gold) Chests
Blue Carmo
Super Jeep camo blue.png
Rare (gold) Chests
Rocker
Super Jeep orange.png
Legendary (blue) Rocker Bundle from the Shop
Ninja
Super Jeep purple.png
Legendary (blue) Ninja Bundle from Shop
Halloween
Super Jeep Halloween.jpg
Legendary (blue) Reward (See Detail 1) during Halloween Event
54N74
Christmas HCMK2.jpg
Legendary (blue) Reward (See Detail 2) during Winter Games Event

Season Reward of "Merry Driftmas" Trophy Road (Premium-Pass required)

Last date of occurence: 31/12/2019

VIP
Super Jeep VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Tractor[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Red Blue
Tractor blue gp.png
Default (black) Owned by default
Hue
Tractor green and orangeW GP.jpg
Common (silver) Chests
Hue Inverted
Tractor orange and greenW GP.jpg
Common (silver) Chests
Red Blue Inverted
Tractor red and blue GP.jpg
Common (silver) Chests
Violet Flames
Tractor purple.png
Rare (gold) Chests

Rage Climb Event

Fire
Tractor Flame yellow.jpg
Rare (gold) Chests
Skittles
Tractor red blue orange.png
Rare (gold) Chests
Dragon
Tractor gator.png
Legendary (blue) Tractor Bundle from Shop
Blue Dragon
Blue dragon paint.png
Legendary (blue) Season Reward of "License to Chill" Trophy Road (Premium-Pass required)

Last date of occurence: 29/02/2020

Red Dragon
Red dragon paint.png
Legendary (blue) Tractor special offer

Flash Sale - Last date of occurrence: 13/09/2018

VIP
Tractor VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Motocross[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Orange
Motorcross orange.png
Default (black) Owned by default
Green Yellow
Motorcross yellow green.png
Default (black) Owned by default
Yellow Red
Motorcross yellow red.png
Default (black) Owned by default
Blue
Motorcross blue.png
Default (black) Owned by default
Red
Motorcross red.png
Default (black) Owned by default
Yellow
Motorcross yellow.png
Default (black) Owned by default
Black Yellow
Motorcross yellow black.png
Common (silver) Chests
Black Cyan
Motorcross blue black.png
Common (silver) Chests
Green Orange
Motorcross green orange.png
Common (silver) Chests
Orange Flames
Motorcross orange flame.png
Rare (gold) Chests
Purple Flames
Motorcross purple flame.png
Rare (gold) Chests
VIP
Motorcross VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Dune Buggy[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Buggy
Dune Buggy bugs.png
Default (black) Owned by default
Bomb
Dune Buggy white red.png
Common (silver) Chests
Princess
Dune Buggy pink yellow stars.png
Rare (gold) Chests
White Pancake
Dune Buggy peach.png
Rare (gold) Chests
Flames
Dune Buggy flame.png
Legendary (blue) Rage Climb Event
Moonbuggy
Experimental Buggy.jpg
Legendary (blue) Special Offer

Last date of occurence: 21/02/2020

Halloween
Halloween dune paint.png
Legendary (blue) Reward (See Detail 1) during Halloween Event
Sunburnt
Waverider paint dune.png
Legendary (blue) Dune Buggy Bundle from Shop
Champ
Dune buggy paint- racebuggy.jpg
Legendary (blue) Dune Buggy Special Offer

Last date of occurrence: 26/04/2019

VIP
Dune Buggy VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Sports Car[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Red
Sports Car red.png
Default (black) Owned by default
Pink
Sports Car pink.png
Default (black) Owned by default
Yellow
Sports Car yellow.png
Default (black) Owned by default
Green
Sports Car green.png
Common (silver) Chests
Red Yellow
Sports Car yellow red.png
Rare (gold) Chests
Light & Dark Blue
Sports Car light blue dark blue.png
Rare (gold) Chests
Sporty
Sportscar Orange.jpg
Legendary (blue) Sports Car bundle from Shop

Track Day Event

Snowflake
Sports Car Ice.jpg
Legendary (blue) Reward (See Detail 2) during Winter Games Event

trophy road january 2020

Hue With Flames
Sports Car blue flames.png
Legendary (blue)
Violet With Green Flames
Sportscar Purple and Green.jpg
Legendary (blue) (Unknown)
Green With Flames
Sportscar Green and Red.jpg
Legendary (blue) (Unknown)
VIP
Sports Car VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Monster Truck[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Green
Monster Truck light green.png
Default (black) Owned by default
Blue
Monster Truck blue.png
Default (black) Owned by default
Pink
Monster Truck Pink.png
Default (black) Owned by default
Red White
Monster Truck maroon.png
Common (silver) Chests
Green White
Monster Truck dark green.png
Rare (gold) Chests
Hue Fire
Monster Truck orange flame.png
Rare (gold) Chests
Blue Fire
Monster Truck blue flame.png
Rare (gold) Chests
USA
Monster Truck USA.png
Legendary (blue) Monster Truck bundle from Shop

Kickoff Event

Christmas
Monster Truck christmas.png
Legendary (blue) Xmas M-truck bundle from Shop

Winter Games (See Detail 2) Event

Survivor
Monster Truck Apocalypse.jpg
Legendary (blue) Monster Truck bundle from Shop
VIP
Monster Truck VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Super Diesel[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Blue
Super Diesel Blue.png
Default (black) Owned by default
Green
Super Diesel Green.png
Default (black) Owned by default
Dirty
Super Diesel Gold.png
Common (silver) Chests
Purple
Super Diesel Purple.png
Common (silver) Chests
Red
Super Diesel Red.png
Rare (gold) Chests
White
Super Diesel Light Blue.png
Rare (gold) Chests
White 2
Super Diesel Grey.png
Rare (gold) Chests
Adventure
Super Diesel Adventure.jpg
Epic (purple) Chests

Special Offer Last date of occurence: 10/04/2020

Sunken Ship
Super Diesel Starfish.jpg
Legendary (blue) Sunken Ship Special Offer

Last date of occurence: 15/03/2019

Pimped
Super Diesel Navy and Gold.jpg
Legendary (blue) Super Diesel bundle from Shop
Gift Box
Super Diesel Christmas.jpg
Legendary (blue) Reward (See detail 1) during Winter Games Event

New year eve's Special offer: 31/12/19

Red Yellow Star
Red Yellow Star.PNG
Legendary (blue) Unknown
VIP
Super Diesel VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Chopper[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Red
Chopper red orange.png
Default (black) Owned by default
Blue
Chopper light blue.png
Default (black) Owned by default
Sea
Chopper blue gold.jpg
Common (silver) Chests
Pink
Chopper Pink black.jpg
Common (silver) Chests
Hue Sea
Chopper green yellow.png
Rare (gold) Chests

Fuel Gone Event

Blue Wave
Chopper purple blue.png
Rare (gold) Chests
Yellow Wave
Chopper yellow orange.png
Rare (gold) Chests
Freerider
Chopper Biker.jpg
Legendary (blue) Chopper bundle from Shop
Ghostrider
Chopper Ghostrider.jpg
Legendary (blue) Chopper special offer

Flash Sale - Last date of occurrence: 10/05/2019

VIP
Chopper VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Tank[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Green
Tank default.png
Default (black) Owned by default
Blue
Tank Blue.png
Default (black) Owned by default
Red
Tank red.png
Default (black) Owned by default
Army
Tank camo blue grey.png
Rare (gold) Chests
Grass
Tank camo green.png
Epic (purple) Chests

tanks for nothing event

M1
Tank army.jpg
Legendary (blue) Tank bundle from Shop
VIP
Tank VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Snowmobile[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Orange
Snowmobile orange.png
Default (black) Owned by default
Blue
Snowmobile Blue.png
Common (silver) Chests
Green
Snowmobile Green.png
Common (silver) Chests
Purple
Snowmobile purple.png
Common (silver) Chests
Red
Snowmobile red.png
Common (silver) Chests
Yellow
Snowmobile orange blue.png
Rare (gold) Chests
Green Bubbles
Snowmobile Green Black Bubbles.png
Rare (gold) Chests
Shark
Snowmobile Shark.png
Rare (gold) Chests

Water Run Event

Water
Snowmobile orange black.png
Rare (gold) Chests
Snowbike
Snowmobile paid.jpg
Legendary (blue) Snowmobile bundle from Shop
VIP
Snowmobile VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Monowheel[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Red
Monowheel Red white.png
Default (black) Owned by default
Green
Monowheel green white.png
Default (black) Owned by default
Blue
Monowheel black blue.png
Common (silver) Chests
Pink
Monowheel pink black.png
Common (silver) Chests
VIP
Monowheel VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Rally Car[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Default
Rally - Update 1.28.jpg
Default (black) Owned by default
Sports
Rally Car Blue HCR2.png
Common (silver) Chests
HCRaser
Rally Car Red White Black.jpg
Common (silver) Chests
Bubbles And Starfish
Rally Car Yellow Star.png
Common (silver) Chests
Tangram
Rally Car Multi.png
Common (silver) Chests
Pink Black
Rally Car Purple and black.jpg
Rare (gold) Chests
Green Flag
Rally Car Green HCR2.png
Legendary (blue) Rally Car bundle from Shop
China
Rally Car CNY.png
Legendary (blue) Reward (See Detail 3) during Chinese New Year Event
Yellow
Rally Car Black and Yellow .jpg
Legendary (blue) Black Friday Sale Special Offer

Last date of occurence: 28/11/2019

Lion
Rally Car Red White Blue .jpg
Legendary (blue) Special Offer

Last date of occurence: 13/12/2019

Sci-fi
Rally Scifi.jpg
Legendary (blue) Sci-fi Special Offer

Last date of occurence: 11/10/2019

Frank
Rally Car Gator and Chains .jpg
Legendary (blue) Reward (See Detail 1) during Halloween Event
Halloween
Rally Car Halloween.jpg
Legendary (blue) Reward (See Detail 1) during Halloween Event
Workshop
Rally Workshop.jpg
Legendary (blue) Special Offer

Last date of occurence: 06/03/2020

VIP
Rally Car VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Formula[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Default
Formula orange.png
Default (black) Owned by default
Blue
Formula blue.png
Default (black) Owned by default
Fingersoft
Formula HCR2 green.png
Common (silver) Chests
White and Orange
Formula orange white.png
Rare (gold) Chests
Green GP
Formula paid.jpg
Legendary (blue) Formula bundle from Shop
Dragon
Formula CNY.png
Legendary (blue) Lunar Lug nut Festival
VIP
Formula VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Racing Truck[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Default Racing Truck

(Top off Gas) paint

Top off gas.PNG
Default (black) Owned by default
Blue and Green
Blue Green.PNG
Common (silver) Chests
Red Silver
Red and White.PNG
Common (silver) Chests
Cowboy
Cow.PNG
Legendary (blue) Special Offer

Last date of occurence: 13/07/2019

Halloween
Racing Truck - Halloween.jpg
Legendary (blue) Reward (See Detail 1) during Halloween Event

Special Offer Last date of occurence: 30/10/2019

Jet Engine
Red and Black.PNG
Legendary (blue) Racing Truck bundle from Shop
VIP
VIP.PNG
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Hot Rod[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Yellow
Yellow.jpg
Default (black) Owned by default
Pink
Pink.jpg
Common (silver) Chests
Green
Green.jpg
Common (silver) Chests
Purple
Purple.jpg
Common (silver) Chests
Flames
Flames.jpg
Epic (purple) Chests

Hot rod Special Offer

Last date of occurence: 27/03/2020

Flames 2
Flames 2.jpg
Epic (purple) Chests

Hot Rod Rampage Event Reward (400p)

Last date of occurence: 06/04/2020

Stickers
Stickers.jpg
Epic (purple) Chests
VIP
VIP.jpg
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Superbike[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Default Superbike Paint
Superbike red.png
Default (black) Owned by default
Green
Superbike Green.png
Common (silver) Chests
Blue
Superbike blue.png
Common (silver) Chests
Orange Flames
Superbike red flame.png
Rare (gold) Chests
Purple Flames
Superbike purple flames.png
Rare (gold) Chests
Steampunk
Superbike Steampunk.jpg
Rare (gold) Chests

Superbike bundle from Shop

Falcon
Superbike neon.png
Legendary (blue) Superbike offer

Flash Sale - Last date occurrence: 14/12/2018

Justice Bringer
Police Bike.jpg
Legendary (blue) Cyber Monday Offer

Last date of occurrence: 10/1/2019 Justice Bringer Offer

VIP
Superbike VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Supercar[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Blue
Supercar Blue Yellow.png
Default (black) Owned by default
Green
Supercar Green.png
Common (silver) Chests
Pink
Supercar pink.jpg
Common (silver) Chests
Purple
Supercar Purple.png
Common (silver) Chests
Orange
Supercar Orange.png
Common (silver) Chests
Red
Supercar red.jpg
Common (silver) Chests
Black and White
Supercar Black white.png
Rare (gold) Chests
Blue Vinyl
Supercar Blue Yellow Arrow.png
Rare (gold) Chests
The Duke
Supercar Duke.jpg
Rare (gold) Chests

King Special Offer

Season Reward of "Is It Spring Yet?" Trophy Road (Premium-Pass required)

Last date of occurence: 30/04/2020

Orange and White
Supercar White Orange.png
Rare (gold) Chests
Chameleon (pearlescent)
Supercar Charm.jpg
Legendary (blue) Supercar bundle from Shop
Shoe’s pimped out Supercar
Shoes car.PNG
Legendary (blue) Flash sale-last date occurrence 25/1/2020
Aces
Supercar Cards.jpg
Legendary (blue) Supercar special offer

Flash Sale - Last date occurrence: 12/04/2019

Tattoo
Supercar Tattoo.jpg
Legendary (blue) Flash Sale - Last date occurrence 17/5/2019
Christmas
Supercar Christmas.jpg
Legendary (blue) Christmas special offer

Flash Sale in 2018 and 2019

VIP
Supercar Blue VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription

Moonlander[edit | edit source]

Name Paint Rarity How to Obtain
Default Moonlander Paint
Moonlander yellow white.png
Default (black) Owned by default
Green
Moonlander green.png
Default (black) Owned by default
White and Teal
Moonlander green white.png
Default (black) Owned by default
Icecream
Moonlander yellow purple.png
Common (silver) Chests
Black and Blue
Moonlander blue black.png
Common (silver) Chests
Turquoise
Moonlander teal.png
Common (silver) Chests
Black and Green
Moonlander green black.png
Rare (gold) Chests

Moon Tricks Event

White Saucer
Moonlander UFO white.jpg
Rare (gold) Chests
Black Saucer
Moonlander White UFO.jpg
Legendary (blue) Moon Jump Event

Moon Tricks Event

VIP
Moonlander VIP.png
Legendary (blue) Free with VIP Subscription